คณะครูโรงเรียนอนุบาลประปานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 15 และ 25 พฤศจิกายน 2562

คณะครูโรงเรียนอนุบาลประปานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 15 และ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา